Rady pro rodiče

Desatero pro rodiče před nástupem do mateřské školy

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si povídejte s dítětem , které do mateřské školy chodí (mělo by tam ale chodit ráda, aby Vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně ale s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“
 5. Pokud dítě bude plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, nějakou Vaší osobní drobnost).
 7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci Vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se k tomu strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 10. Promluvte s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – dítě ze začátku může přijít jen na kratší čas (hodinu) apod.

Desatero pro rodiče- dokument MŠMT ke stažení:

Desatero pro rodiče(1)

 

INFORMACE PRO PŘEDŠKOLÁKY

K zápisu do základní školy musí přijít všechny děti, které dovrší 6 let. Žádost o OŠD se podává při zápisu v ZŠ.
Pokud budete žádat o odklad školní docházky, je potřeba doporučení z PPP (pedag.psychol. poradna) nebo SPC (spec.pedag. centrum) a současně od lékaře. Více vám řeknou přímo ve škole při zápisu.
Rozhodnutí o OŠD je nutné nejpozději do konce května dodat do MŠ, pokud bude dítě pokračovat v docházce do MŠ.
V případě zájmu o přípravnou třídu musíte také žádat o OŠD a nejpozději do konce května informovat svou MŠ o přijetí do této třídy. Povinné předškolní vzdělávání platí od 1.9.2017 vždy pro děti, kterým bude 5 let do 31.8.

PPP Praha 10, Jabloňová 30a, PhDr. Křečanová: tel. 778 540 794, 778 520 567
Test školní zralosti, poradenství
Individuální testy školní zralosti a poradenství zajišťuje pro naši MŠ po objednání dr.Křečanová v PPP. Skupinové testy jsou pouze orientační a pro odklad školní docházky je nutná individuální návštěva ve školském poradenském zařízení. Přihlásit dítě můžete telefonicky na uvedeném kontaktu.
V orientačním posouzení připravenosti vašeho dítěte vám mohu poradit i paní učitelky ve třídě, logoped, psycholog, lékař.

SPC pro vady řeči, Milánská 472, Mgr. Hulínová, Mgr. Karolína Jarešová
1. Pro děti s oslabením v řeči (příp. ve smyslovém vnímání a grafomotorice) nabízíme test rizika poruch učení. Pro dítě trvá asi 30 minut, je individuální a realizuje se během pobytu ve školce pod vedením Mgr. Hulínové. Výsledek dostanete písemně včetně informací k nápravě případných deficitů před nástupem do školy. Zároveň můžete zprávu použít při nástupu do školy, aby paní učitelka mohla hned na začátku pomoci překonat při výuce čtení a psaní možné problémy. Na konzultaci k výsledku se můžete objednat ve třídě nebo v SPC.
2. Děti, u kterých si nejste jisti školní zralostí z důvodu vady řeči, můžete objednat na test školní zralosti v SPC. Pro dítě trvá asi 45 minut a realizuje se během pobytu ve školce pod vedením Mgr. Hulínové. Výsledek dostanete písemně s vyjádřením k jednotlivým oblastem školní připravenosti a doporučením pro školní docházku. Na konzultaci k výsledku se můžete objednat ve třídě nebo v SPC.

Na testy přihlašujte prosím pouze děti, u kterých pozorujete nějaké obtíže.
Děti, které už OŠD mají a obtíže trvají, je vhodné objednat tam, kde proběhly testy loni.
Základní konzultaci k vývoji vašeho dítěte vám nejlépe poskytnou paní učitelky, které sledují rozvoj dětí a znají je ve školním prostředí.

 

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy:

 • Znát své jméno (poznat i napsané), jméno rodičů, adresu bydliště
 • Umět se obléknout, uklízet své věci, poznat své věci
 • Zavázat si kličky na botách
 • Samostatně se stravovat
 • Poznat základní i doplňkové barvy
 • Orientovat se v počtu do 10, poznat základní tvary, seřadit podle velikosti, rozumět pojmům více a méně
 • Vyjmenovat měsíce, dny a části dne, zvládat časovou orientaci
 • Rozlišovat vpravo a vlevo, udržovat oční pohyby zleva doprava
 • Soustředit se na práci, porozumět úkolu a dokončit ho, pracovat samostatně
 • Správně sedět a držet tužku, napodobit jednouché tvary tužkou
 • Kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat nůžkami, modelovat
 • Sledovat příběh, jednoduše ho vyprávět a zachovat posloupnost děje
 • Zvládat smyslové vnímání, rozlišování a paměť (hlavně zrakem a sluchem)
 • Určit první a poslední hlásku ve slově, počet slabik (nejedná se o znalost písmen)
 • Rozeznat sluchem dlouhé a krátké hlásky, tvrdé a měkké hlásky (nejedná se o znalost písmen)
 • Poznat zrakem rozdíly nebo shodnosti, skládat puzzle, přiřazovat stejné tvary
 • Samostatně se vyjadřovat, gramaticky správně se správnou výslovností
 • Zpívat a říkat básničky, rytmizovat s pohybem
 • Napodobovat pohyb, chůze do a ze schodů a střídat nohy, houpat se, házet míčem, skákat…
 • Komunikovat s vrstevníky, s dospělými, rozlišovat sociální situace
 • V přiměřených situacích se samostatně rozhodovat
 • Sledovat krátkodobý cíl, zapojit vůli a zhodnotit výsledek
 • Přizpůsobit se a pracovat v kolektivu

Jsou to orientační dovednosti, každé dítě se vyvíjí jinak a něco se mu daří lépe, něco naopak nejde. Jedná se spíše o celkový obraz školní zralosti, co ještě do září docvičit a co pomůže při začátku učení. Není to předpis, že toto je nutné 100% umět… Doporučujeme i desatero pro předškoláky na stránkách www.msmt.cz. Vhodná je také publikace Diagnostika předškoláka, s kterou můžete hravou formou pracovat doma.

 

Další odkazy na pomůcky a informace:

Pracovní sešity, literaturu, pomůcky, psací náčiní i CD programy:
www.dyscentrum.org

Pracovní sešity v běžných knihkupectvích:

Šimonovy pracovní listy, Předškoláci ve škole, Do školy s Tobiášem, prac.sešity Kuliferda

Vhodné hračky a pomůcky pro rozvoj dětí:
www.benjamin.cz, www.hracky-makra.cz, www.aurednik.cz, www.nomiland.cz, www.chytrehracky.cz, www.woodyland.eu, www.granna.cz, www.koh-i-noor.cz, www.dobre-hracky.cz, www.logos-rp.cz, www.mediadida.cz, www.pastelka.eu, www.didaktikashop.cz

Různé:
Hyperaktivita, o.s.:
www.hyperaktivita.cz
Dyspomůcky: www.dys.cz, www.novak.cz, www.obchodprolevaky.cz
Předšk.programy pro počítač a tablet: edice CD Chytré dítě, www.i-logo.cz, www.i-sen.cz
Kontakty:

Hana Otevřelová – pedagogické poradenství
Rodinné centrum Pilné včelky, Pacajevova 30, Praha 4 – Háje
tel.: 736 754 416
www.hanaotevrelova.cz
online poradenství, e-book, informace

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10
Jabloňová 30a, Praha 10
tel.: 778 520 567
www.ppp10.eu
spec.ped. a psychol. vyšetření, poradenství, předšk.programy, indiv. nácviky, dopor.integraci

Pražská pedagogicko-psychologická poradna
Ohradní 20, Praha 4
tel.: 241 480 250
www.pppp.cz
pomůcky, prac.sešity, vyšetření, poradenství

Klinická logopedie
Mgr. Šárka Wagenknechtová, ord. Boloňská 312, tel. 776204615
ev. další: www.klinickalogopedie.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči Praha 8
pracoviště Milánská 472, Praha 10
tel.: 777 769 150
www.ms-skolahrou.cz, www.zslogopedicka.cz
spec.ped. a logop. vyšetření, poradenství, dopor.integraci, indiv.cvičení, předšk.programy

 

kdy vyhledat logopeda

kdy vyhledat logopeda2