Informace k zápisu

Vážení rodiče,

pokud žádáte o zápis dítěte do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Od 6. 4. do 9. 4. 2020 probíhá elektronická registrace dětí do Mateřské školy, Milánská 472, Praha 10. Prosíme vás, abyste na webových stránkách vyplnili elektronický formulář. Poté vám přijde automatická odpověď. Asi do 14 dní po ukončení el.registrace dostanete mail s formuláři k zápisu a nabídkou rezervace času zápisu. Pro ty rodiče, kteří nemají možnost vyplnit formuláře online, jsou v papírové podobě připravené u hospodářky školy 8. 4. a 15. 4. 2020 v čase 13-17 hodin (červená branka).

Formuláře jsou ke stažení i na webových stránkách: https://www.ms-skolahrou.cz/pro-rodice/ke-stazeni/

Vyplněný evidenční list, žádost a přidělení reg.čísla odevzdáte v den zápisu 5. 5. 2020 v budově Mateřské školy, Milánská 472, Praha 10. Je nutné termín dodržet, dřívější podání není možné. Pozdější náhradní termín bude 12. 5. 2020 v 13 – 16h. v ředitelně školy a je možné si ho domluvit pouze ze závažných důvodů nejpozději do 1. 5. 2020.

Souhrnný postup a další podrobnosti naleznete v závěru informací.

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 29. 5. 2020 na webových stránkách školy a na venkovní vývěsce Mateřské školy, Milánská 472, Praha 10.

Spádová oblast je MČ Praha 15 a platí pro děti s trvalým bydlištěm Praha 15 (Hostivař a Horní Měcholupy).

ZÁPIS DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI (do běžných i speciálních tříd):

Rodiče dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby nebo jiné vývojové či zdravotní obtíže, si mohou domluvit individuální konzultaci u ředitelky školy.

Mgr. Ilona Hulínová: tel. 777 769 150 nebo mail: reditelka@ms-skolahrou.cz.

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně. V naší MŠ nabízíme různé možnosti individuální podpory při vzdělávání. Doporučujeme se sejít před zápisem, navzájem se seznámit a domluvit podmínky, jaké bude vaše dítě potřebovat. Řešit situaci až v září může přinášet komplikace především pro vaše dítě.

V naší MŠ máme dvě speciální třídy pro děti s vadami řeči a dalšími poruchami, případně začleňujeme děti také v běžných třídách, kde jsou logopedické a pedagogické asistentky a externě dochází speciální pedagog. Rozhodující pro zařazení do třídy jsou vzdělávací potřeby dítěte uvedené v odborném doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení. O zařazení do třídy a realizaci podpůrných opatření rozhoduje ředitel MŠ.

Při vyplňování elektronického formuláře vyplňte kolonku speciální vzdělávací potřeby.

K zápisu 5. 5. 2020 s sebou potřebujete navíc:

·     zprávu příp. diagnózu pro účely vzdělávání k zařazení do speciální třídy od logopeda, příp. zprávu od foniatra, neurologa, psychologa, event. jiného odborníka (pokud máte)

·     předběžné vyjádření ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna – PPP nebo speciálně pedagogické centrum – SPC), kompletní
doporučení s podpůrnými opatřeními lze dodat až po přijetí

·     pokud víte, že vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta nebo speciální pomůcky či
podmínky, je nutné to uvést nejpozději při zápisu. Od ledna 2020 je ve speciální třídě legislativně možnost pouze jednoho asistenta pedagoga.

Pokud nebudete při zápisu mít odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do mateřské školy do 12.5.2020. V opačném případě bude správní řízení přerušeno. Pokud nejste v evidenci školského poradenského zařízení, rádi vám ještě před zápisem poradíme.

ZÁPIS PRO DĚTI CIZINCŮ (viz §20 Školského zákona):

Podmínky a kritéria pro zápis platí pro všechny děti stejně.

Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám stejný jako občané ČR.

Občané ostatních zemí mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup k předškolnímu vzdělávání, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany.

Pro přijetí do školy jsou zákonní zástupci dítěte povinni řediteli školy prokázat nejpozději při zahájení vzdělávání oprávněnost svého pobytu na území České republiky. Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

Děti s českým občanstvím, ale s odlišným mateřským jazykem či bilingvní, mohou mít při vzdělávání v naší MŠ podporu ve výuce češtiny a další péči. Prosím o uvedení informace při zápisu a do žádosti.

POSTUP ZÁPISU – SOUHRN:

1) Pečlivě si přečíst informace o zápisu
    v případě nejasností kontaktovat MŠ mailem nebo telefonicky.

2) Vyplnit elektronickou registraci k zápisu
    aktivní bude na webu školy od 6. 4. do 9. 4. 2020.

3) Vyčkat na odpovědní email

    ve kterém Vám bude nabídnut čas fyzického zápisu. Email bude obsahovat tři přílohy:

·     Formulář „Přidělení reg. čísla“ je třeba si vytisknout a oba rodiče podepsat.

·     Formulář „Žádost o přijetí“ je třeba vyplnit, vytisknout a jeden rodič podepsat.

·     Formulář „Evidenční list“ je potřeba vytisknout nejlépe oboustranně, vyplnit, podepsat a musí ho potvrdit lékař.
Všechny formuláře jsou ke stažení i na webových stránkách školy.

4) Osobně se dostavit s dítětem 5. 5. 2020 v době 13 – 17 hodin, s sebou:
     (ve výjimečných případech je možné domluvit náhradní termín zápisu 12.5.2020)

·     občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte

·     pro cizince povolení k trvalému pobytu po dobu delší než 90 dní, pas dítěte

·     pro děti se spec. vzděl. potřebami vyjádření SPC, PPP a odborné zprávy

·     vyplněný, podepsaný a potvrzený od lékaře „Evidenční list“

·     vyplněné a podepsané „Přidělení reg. čísla“

·     vyplněná a podepsaná „Žádost o přijetí dítěte“

·     příp. další doklady (doporučení lékaře, rozvod, nájemní smlouva atd.)

5) Sledovat od 29. 5. 2020 webové stránky školy nebo venkovní vývěsku, kde budou
     zveřejněna registrační čísla přijatých dětí. Jejich zákonní zástupci se dostaví v určený den
     v červnu na informační schůzku. Přijetí písemně vystavujeme pouze na vyžádání. Nepřijetí
     bude zákonným zástupcům zasláno poštou.

Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová

ředitelka školy


Kritéria k zápisu


Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání