Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání- důležité informace pro rodiče

  • Zákonní zástupci musí zajistit pravidelnou denní docházku v pracovní dny od 8,30 do 12,30h. V době školních prázdnin je docházka dobrovolná.
  • V případě jiného způsobu předškolního vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná tato povinnost.
  • Individuální vzdělávání je zákonný zástupce povinen oznámit řediteli MŠ písemně nejpozději 3 měsíce před počátkem daného školního roku. Oznámení obsahuje: jméno, rodné číslo a trvalé bydliště dítěte, období individuálního vzdělávání a důvody. Zvolit individuální vzdělávání lze i v průběhu roku, avšak nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení doručeno řediteli školy. Ředitel do začátku školního roku nebo v nejkratší možné době doporučí oblasti vzdělávání a písemně je zašle nebo osobně předá zákonnému zástupci.

Individuální vzdělávání:

  • Vztahuje se pouze na předškolní dítě, pro které je vzdělávání povinné a které bylo přijato ke vzdělávání do MŠ.
  • Uskutečňuje se bez pravidelné denní docházky do MŠ, dítě se nemůže účastnit žádné aktivity školy, výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce, dítě s SVP má nárok při indiv. vzdělávání pouze na kompenzační pomůcky uvedené v doporučení ŠPZ.
  • Zákonný zástupce je povinen se dostavit s dítětem k ověření dosažené úrovně předškolního vzdělávání (termín je 3. středa v listopadu a náhradní termín je 2. úterý v prosinci). O termínu a způsobu bude zákonný zástupce informován emailem nebo písemně měsíc před uvedeným termínem ředitelem školy.
  • Ředitel může ve správním řízení rozhodnout o případném ukončení individuálního vzdělávání.
  • Způsob ověřování určí ředitel MŠ.

Omlouvání dětí s povinným předškolním vzděláváním

Krátkodobá nepřítomnost:

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známa krátkodobá nepřítomnost jeho dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu písemně, telefonicky nebo osobně mateřské škole. U dětí s povinným předškolním vzděláváním je nepřítomnost evidována a ředitelka školy posuzuje její důvody, četnost a rozsah.

Dlouhodobá nepřítomnost:

Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 14 a více dnů, projedná tuto skutečnost jeho zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s ředitelkou MŠ. K projednání přinese zákonný zástupce písemnou žádost s uvedením důvodu a předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ. Ředitelka školy individuálně posoudí důvody a rozhodne, zda žádosti vyhoví.

Neočekávaná nepřítomnost:

V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz, a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu jeho zákonný zástupce MŠ a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte. Oznámení této nepředvídané situace je možné prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo osobně.

U dětí s povinným předškolním vzděláváním je ředitel mateřské školy oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy písemně nebo emailem. Neomluvené absence budou řešeny osobním jednáním s rodiči, případně ve spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí.