Rady před nástupem do školy

Informace pro předškoláky– odklad školní docházky (OŠD) a povinné předškolní vzdělávání

K zápisu do základní školy musí přijít v termínu 1.-30.4.2022 všechny děti, které dovrší 6 let k 31.8.2022. Žádost o odkladu školní docházky (OŠD) se podává při zápisu v ZŠ.

Pokud budete žádat o OŠD, je potřeba doporučení z PPP (pedag.psychol. poradna) nebo SPC (spec.pedag. centrum) a současně od lékaře (pediatr, psycholog, foniatr, neurolog, logoped atd.). Více vám řeknou přímo ve škole při zápisu.

Prosíme rodiče, kteří budou žádat OŠD, aby informovali co nejdříve své učitelky v mateřské škole. Potřebujeme vědět počet volných míst pro zápis do MŠ v květnu. Rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu šk.docházky je nutné do 20.5. dodat do MŠ, pokud bude dítě pokračovat v docházce do MŠ. Dítě může docházet při OŠD i do přípravné třídy ZŠ. V případě zájmu musíte také žádat o OŠD a přijetí ve škole, která tuto třídu má. Nejpozději do 20.5. informujte svou MŠ o přijetí do této třídy (na Praze 15 jsou tyto třídy v ZŠ Veronské náměstí a ZŠ Hornoměcholupská).

Povinné předškolní vzdělávání platí k 1.9.2022 pro děti, kterým bude 5 let do 31.8.2022. Plnit ho mohou v MŠ nebo v přípravné třídě ZŠ, ev. oznámit individuálním vzdělávání v MŠ.

PPP Praha 10, Jabloňová 30a: tel. 778 520 567
Test školní zralosti, poradenství
Individuální testy školní zralosti a poradenství zajišťuje pro naši MŠ po objednání PPP Praha 10. Ev. můžete vyhledat jinou PPP. Pro odklad školní docházky je nutná individuální návštěva ve školském poradenském zařízení. Přihlásit dítě můžete telefonicky na uvedeném kontaktu. V orientačním posouzení připravenosti vašeho dítěte vám mohu poradit i paní učitelky ve třídě, logoped, psycholog, pediatr.

SPC pro vady řeči, Milánská 472, Mgr. Hulínová: tel. 777 769 150

Testy školní připravenosti pro děti s vadami řeči. Na testy se mohou přihlásit děti, které jsou klienty SPC pro vady řeči Čimice.

1. Pro děti s oslabením v řeči, ve smyslovém vnímání a grafomotorice – test rizika poruch učení.

Většinou pro děti s OŠD. Test trvá asi 30 minut, je individuální a realizuje se během pobytu ve školce. V případě výrazného rizika doporučuji zprávu předat při nástupu do školy, aby paní učitelka mohla hned na začátku pomoci překonat při výuce čtení a psaní možné obtíže.

2. Děti, u kterých si nejste jisti školní zralostí – test školní zralosti MaTeRS.

Je to test obecné připravenosti na školu, má skupinovou i individuální část. Pro dítě trvá asi 45 minut a realizuje se během pobytu ve školce. Vyhodnotí jednotlivé oblasti a určí, které dovednosti je ještě potřeba rozvíjet a příp. zda je vhodný OŠD.

Přihlášení na testy v SPC: ve třídě u p.učitelky do 20.1. Testy proběhnou v 24.1. a 7.2.

Na test šk.zralosti přihlašujte pouze děti, u kterých pozorujete výrazné obtíže. Výsledek dostanete písemně ve třídě včetně informací k nápravě případných deficitů před nástupem do školy a s příp. doporučením k OŠD. Telefonicky se pak můžete objednat i na osobní konzultaci k výsledku testu. Základní konzultaci k vývoji vašeho dítěte vám poskytnou i paní učitelky, které sledují rozvoj dětí a znají je ve školním prostředí.

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy:

 • Znát své jméno (poznat i napsané), jméno rodičů, adresu bydliště
 • Umět se obléknout, uklízet své věci, poznat své věci
 • Zavázat si kličky na botách
 • Samostatně se stravovat
 • Poznat základní i doplňkové barvy včetně rozlišení odstínů
 • Orientovat se v počtu do 10, poznat základní tvary, seřadit podle velikosti, rozumět pojmům více a méně matematické představy („když máš – já přidám, uberu – kolik budeš mít“)
 • Vyjmenovat měsíce, dny a části dne, zvládat časovou orientaci
 • Rozlišovat vpravo a vlevo, udržovat oční pohyby zleva doprava
 • Soustředit se na práci, porozumět úkolu a dokončit ho, pracovat samostatně
 • Správně sedět a držet tužku, napodobit jednouché tvary tužkou
 • Kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat nůžkami, modelovat
 • Sledovat příběh, jednoduše ho vyprávět a zachovat posloupnost děje
 • Zvládat smyslové vnímání, rozlišování a paměť (hlavně zrakem a sluchem)
 • Určit první a poslední hlásku ve slově, počet slabik (nejedná se o znalost písmen)
 • Rozeznat sluchem dlouhé a krátké hlásky, tvrdé a měkké hlásky (nejedná se o znalost písmen)
 • Poznat zrakem rozdíly nebo shodnosti, skládat puzzle, přiřazovat stejné tvary
 • Samostatně se vyjadřovat, gramaticky správně se správnou výslovností
 • Zpívat a říkat básničky, rytmizovat s pohybem
 • Napodobovat pohyb, chůze do a ze schodů a střídat nohy, houpat se, házet míčem, skákat…
 • Komunikovat s vrstevníky, s dospělými, rozlišovat sociální situace
 • V přiměřených situacích se samostatně rozhodovat
 • Sledovat krátkodobý cíl, zapojit vůli a zhodnotit výsledek
 • Přizpůsobit se pravidlům a zapojit se v kolektivu

Jsou to orientační dovednosti, protože každé dítě se vyvíjí velmi individuálně a daří se mu něco jiného. Jedná se o celkovou školní zralost, kterou zjišťujeme, aby bylo patrné, co ještě do září docvičit a jak pomoci při začátku učení. Podrobněji naleznete Desatero pro předškoláky na www.msmt.cz. Vhodná je také publikace Diagnostika předškoláka, s kterou můžete hravou formou pracovat doma.

Další odkazy na pomůcky a informace:

Pracovní sešity, literaturu, pomůcky, psací náčiní i CD programy:

www.dyscentrum.org

Pracovní sešity v běžných knihkupectvích:

Šimonovy pracovní listy, Předškoláci ve škole, Do školy s Tobiášem, prac. sešity Kuliferda

Vhodné hračky a pomůcky pro rozvoj dětí:

www.benjamin.czwww.hracky-makra.czwww.aurednik.czwww.nomiland.czwww.chytrehracky.czwww.woodyland.euwww.granna.czwww.koh-i-noor.czwww.dobre-hracky.czwww.logos-rp.czwww.mediadida.czwww.pastelka.eu, www.didaktikashop.cz

Různé:

Hyperaktivita, o.s.: www.hyperaktivita.cz
Dyspomůcky: www.dys.czwww.novak.czwww.obchodprolevaky.cz
Předšk.programy pro počítač a tablet: edice CD Chytré dítě, www.i-logo.cz, www.i-sen.cz

Kontakty:

Hana Otevřelová – pedagogické poradenství
Rodinné centrum Pilné včelky, Pacajevova 30, Praha 4 – Háje
tel.: 736 754 416
www.hanaotevrelova.cz
online poradenství, e-book, informace

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10
Jabloňová 30a, Praha 10
tel.: 778 520 567
www.ppp10.eu
spec.ped. a psychol. vyšetření, poradenství, předšk.programy, indiv. nácviky, dopor.integraci

Pražská pedagogicko-psychologická poradna
Ohradní 20, Praha 4
tel.: 241 480 250
www.pppp.cz
pomůcky, prac.sešity, vyšetření, poradenství

Klinická logopedie
Mgr. Šárka Wagenknechtová, poliklinika Ohmova, tel. 776204615 Mgr. Petra Petrlíková, ordinace Boloňská, tel. 775377711 ev. další: www.klinickalogopedie.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči Praha 8
pracoviště Milánská 472, Praha 10 tel.: 777 769 150
www.ms-skolahrou.czwww.zslogopedicka.cz
spec.ped. a logop. vyšetření, poradenství, dopor.integraci, indiv.cvičení, předšk.programy

Amblyopie – tupozrakost u dětí v předškolním věku

Souhrn: Tupozrakost je většinou funkcionální a vzniká obvykle na podkladě bezděčného potlačování vjemu jednoho oka v těch případech, kdy by bylo vnímání obrázků z obou očí rušivé. Je to tehdy, kdy se obraz viděného předmětu na sítnici obou očí liší velikostí, zřetelností, intenzitou nebo barevností, anebo zobrazují-li se dva různé předměty, jako je tomu u šilhání.

V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a tato diagnóza často překvapí rodiče až v první třídě, kdy dítě může mít problémy při psaní a čtení. A to je již velice pozdě.

Screeningovým přístrojem Plusoptix lze vyšetřit děti již od šestého měsíce věku. Nejlépe je vyšetřit dítě v období od půl roku do dvou let. Pravidelné prohlídky zraku dětí u pediatra jsou prováděny pouze orientačně v jednom roce pak ve třech, pěti a sedmi letech věku. Vývoj vidění má svá kritická období, jedním z nich je právě i období tří až pěti let. Pozdě diagnostikované oční vady (zejména tupozrakost) můžeme ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec ne.

Screeningové vyšetření je možné zopakovat, zejména u hraničních výsledků vyšetření a také proto, že zrak se postupem času může ještě měnit.

Kontakt pro vyšetření:

Mgr. Martina HAMPLOVÁ

ORTOPTIKA Dr. Očka

Vodičkova 39, Praha 1

Tel. 224 152 051 www.ortoptika.com