Rady před nástupem do školy

Informace pro předškoláky

K zápisu do základní školy musí přijít v termínu 1.-30.4.2021 všechny děti, které dovrší 6 let k 31.8.2021. Žádost o odkladu školní docházky (OŠD) se podává při zápisu v ZŠ.

Pokud budete žádat o OŠD, je potřeba doporučení z PPP (pedag.psychol. poradna) nebo SPC (spec.pedag. centrum) a současně od lékaře (pediatr, psycholog, foniatr, neurolog, logoped atd.). Více vám řeknou přímo ve škole při zápisu. Prosíme rodiče, kteří budou žádat OŠD, aby informovali v průběhu dubna své učitelky v mateřské škole. Potřebujeme vědět počet volných míst pro zápis do MŠ v květnu. Rozhodnutí o OŠD je nutné nejpozději do konce května dodat do MŠ, pokud bude dítě pokračovat v docházce do MŠ. Dítě může docházet při OŠD i do přípravné třídy ZŠ. V případě zájmu musíte také žádat o OŠD a přijetí ve škole, která tuto třídu má. Nejpozději do konce května informujte svou MŠ o přijetí do této třídy (na Praze 15 jsou tyto třídy v ZŠ Veronské náměstí a ZŠ Hornoměcholupská).

Povinné předškolní vzdělávání platí k 1.9.2021 pro děti, kterým bude 5 let do 31.8.2021. Plnit ho mohou v MŠ nebo v přípravné třídě ZŠ, ev. individuálním vzděláváním doma při zápisu do MŠ.

PPP Praha 10, Jabloňová 30a, PhDr. Křečanová: tel. 778 520 567
Test školní zralosti, poradenství
Individuální testy školní zralosti a poradenství zajišťuje pro naši MŠ po objednání dr.Křečanová v PPP. Pro odklad školní docházky je nutná individuální návštěva ve školském poradenském zařízení. Přihlásit dítě můžete telefonicky na uvedeném kontaktu.

V orientačním posouzení připravenosti vašeho dítěte vám mohu poradit i paní učitelky ve třídě, logoped, psycholog, pediatr.

SPC pro vady řeči, Mgr. Hulínová

Testy školní připravenosti pro děti s vadami řeči. Na testy se mohou přihlásit děti, které jsou klienty SPC pro vady řeči Čimice.
1. Pro děti s oslabením v řeči (příp. ve smyslovém vnímání a grafomotorice) nabízíme test rizika poruch učení.  Pro dítě trvá asi 30 minut, je individuální a realizuje se během pobytu ve školce. V případě výrazného rizika doporučuji zprávu předat při nástupu do školy, aby paní učitelka mohla hned na začátku pomoci překonat při výuce čtení a psaní možné obtíže.


2. Děti, u kterých si nejste jisti školní zralostí z důvodu vady řeči, můžete objednat na test školní zralosti v SPC.  Je to test obecné připravenosti na školu, má skupinovou i individuální část. Pro dítě trvá asi 45 minut a realizuje se během pobytu ve školce. Vyhodnotí jednotlivé oblasti a určí, které dovednosti je ještě potřeba rozvíjet a příp. zda je vhodný OŠD a kde.

Přihlášení na testy v SPC: ve třídě u p.učitelky do 25.1. Testy proběhnou v únoru.

Na test šk.zralosti přihlašujte pouze děti, u kterých pozorujete nějaké obtíže a které nemají OŠD. Výsledek dostanete písemně ve třídě včetně informací k nápravě případných deficitů před nástupem do školy a s příp. doporučením k OŠD. Telefonicky se pak můžete objednat i na osobní konzultaci k výsledku testu. Základní konzultaci k vývoji vašeho dítěte vám poskytnou i paní učitelky, které sledují rozvoj dětí a znají je ve školním prostředí.

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy:

 • Znát své jméno (poznat i napsané), jméno rodičů, adresu bydliště
 • Umět se obléknout, uklízet své věci, poznat své věci
 • Zavázat si kličky na botách
 • Samostatně se stravovat
 • Poznat základní i doplňkové barvy včetně rozlišení odstínů
 • Orientovat se v počtu do 10, poznat základní tvary, seřadit podle velikosti, rozumět pojmům více a méně matematické představy („když máš – já přidám, uberu – kolik budeš mít“)
 • Vyjmenovat měsíce, dny a části dne, zvládat časovou orientaci
 • Rozlišovat vpravo a vlevo, udržovat oční pohyby zleva doprava
 • Soustředit se na práci, porozumět úkolu a dokončit ho, pracovat samostatně
 • Správně sedět a držet tužku, napodobit jednouché tvary tužkou
 • Kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat nůžkami, modelovat
 • Sledovat příběh, jednoduše ho vyprávět a zachovat posloupnost děje
 • Zvládat smyslové vnímání, rozlišování a paměť (hlavně zrakem a sluchem)
 • Určit první a poslední hlásku ve slově, počet slabik (nejedná se o znalost písmen)
 • Rozeznat sluchem dlouhé a krátké hlásky, tvrdé a měkké hlásky (nejedná se o znalost písmen)
 • Poznat zrakem rozdíly nebo shodnosti, skládat puzzle, přiřazovat stejné tvary
 • Samostatně se vyjadřovat, gramaticky správně se správnou výslovností
 • Zpívat a říkat básničky, rytmizovat s pohybem
 • Napodobovat pohyb, chůze do a ze schodů a střídat nohy, houpat se, házet míčem, skákat…
 • Komunikovat s vrstevníky, s dospělými, rozlišovat sociální situace
 • V přiměřených situacích se samostatně rozhodovat
 • Sledovat krátkodobý cíl, zapojit vůli a zhodnotit výsledek
 • Přizpůsobit se pravidlům a zapojit se v kolektivu

Jsou to orientační dovednosti, protože každé dítě se vyvíjí velmi individuálně a daří se mu něco jiného. Jedná se o celkovou školní zralost, kterou zjišťujeme, aby bylo patrné, co ještě do září docvičit a jak pomoci při začátku učení. Podrobněji naleznete Desatero pro předškoláky na www.msmt.cz. Vhodná je také publikace Diagnostika předškoláka, s kterou můžete hravou formou pracovat doma.

Další odkazy na pomůcky a informace:

Pracovní sešity, literaturu, pomůcky, psací náčiní i CD programy:

www.dyscentrum.org

Pracovní sešity v běžných knihkupectvích:

Šimonovy pracovní listy, Předškoláci ve škole, Do školy s Tobiášem, prac. sešity Kuliferda

Vhodné hračky a pomůcky pro rozvoj dětí:

www.benjamin.czwww.hracky-makra.czwww.aurednik.czwww.nomiland.czwww.chytrehracky.czwww.woodyland.euwww.granna.czwww.koh-i-noor.czwww.dobre-hracky.czwww.logos-rp.czwww.mediadida.czwww.pastelka.eu, www.didaktikashop.cz

Různé:

Hyperaktivita, o.s.: www.hyperaktivita.cz
Dyspomůcky: www.dys.czwww.novak.czwww.obchodprolevaky.cz
Předšk.programy pro počítač a tablet: edice CD Chytré dítě, www.i-logo.cz, www.i-sen.cz

Kontakty:

Hana Otevřelová – pedagogické poradenství
Rodinné centrum Pilné včelky, Pacajevova 30, Praha 4 – Háje
tel.: 736 754 416
www.hanaotevrelova.cz
online poradenství, e-book, informace

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10
Jabloňová 30a, Praha 10
tel.: 778 520 567
www.ppp10.eu
spec.ped. a psychol. vyšetření, poradenství, předšk.programy, indiv. nácviky, dopor.integraci

Pražská pedagogicko-psychologická poradna
Ohradní 20, Praha 4
tel.: 241 480 250
www.pppp.cz
pomůcky, prac.sešity, vyšetření, poradenství

Klinická logopedie
Mgr. Šárka Wagenknechtová, poliklinika Ohmova, tel. 776204615 Mgr. Petra Petrlíková, ordinace Boloňská, tel. 775377711 ev. další: www.klinickalogopedie.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči Praha 8
pracoviště Milánská 472, Praha 10 tel.: 777 769 150
www.ms-skolahrou.czwww.zslogopedicka.cz
spec.ped. a logop. vyšetření, poradenství, dopor.integraci, indiv.cvičení, předšk.programy