Rady před nástupem do školy

Informace pro předškoláky– odklad školní docházky (OŠD) a povinné předškolní vzdělávání

K zápisu do základní školy musí přijít v termínu 1.-30.4. všechny děti, které dovrší 6 let k 31.8. daného roku. Podrobné informace najdete na stránkách škol, kde budou i potřebné formuláře. Svou spádovou školu najdete na www.praha15.cz. Případně vám ve školce rádi poradíme.
Pokud budete žádat o OŠD, je potřeba k zápisu doporučení z PPP (pedag.psychol. poradna) nebo SPC (spec.pedag. centrum) a současně od lékaře (pediatr, psycholog, foniatr, neurolog, logoped atd.). 

Prosíme rodiče, kteří budou žádat OŠD, aby informovali do 31.3. své učitelky v mateřské škole. Potřebujeme vědět počet volných míst pro zápis do MŠ. Rozhodnutí ředitele ZŠ o odkladu šk.docházky je nutné do 15.5. dodat do MŠ, pokud bude dítě pokračovat v docházce do MŠ. 
Dítě může docházet při OŠD i do přípravné třídy ZŠ. V případě zájmu musíte také žádat o OŠD a přijetí ve škole, která tuto třídu má. Nejpozději do 10.5. informujte své učitelky v MŠ o přijetí do této třídy (na Praze 15 jsou tyto třídy v ZŠ Veronské náměstí a ZŠ Hornoměcholupská).

Povinné předškolní vzdělávání platí k 1.9.daného roku pro děti, kterým bude 5 let do 31.8.daného roku. Plnit ho mohou v MŠ nebo v přípravné třídě ZŠ, ev. oznámit individuálním vzdělávání v MŠ (bližší na webových stránkách naší MŠ).

TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI V PPP PRAHA 10:


PPP Praha 10, Jabloňová 30a: tel. 778 520 567, objednání na www.ppp10.eu
Testy školní zralosti a poradenství pro děti, které nejsou evidované v SPC a potřebují konzultaci k nástupu do školy.
Individuální testy školní zralosti a poradenství zajišťuje pro naši MŠ po objednání PPP Praha 10, Mgr. Nováková. Můžete vyhledat i jiné poradenské zařízení. Počítejte s omezenou kapacitou a objednávejte pouze děti, u kterých pozorujete nezralost či konkrétní obtíže, příp. se domluvte s tř.učitelkou nebo naší spec.pedagožkou.
Pro odklad školní docházky je nutná individuální návštěva ve školském poradenském zařízení. Přihlásit dítě můžete přes webové stránky PPP nebo telefonicky na uvedeném kontaktu. V orientačním posouzení připravenosti vašeho dítěte na školu vám mohou poradit i paní učitelky ve třídě, školní speciální pedagožka nebo váš pediatr, logoped či jiný terapeut. 

TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI PRO DĚTI EVIDOVANÉ V SPC:

1. SPC pro vady řeči Čimice: 
Mgr Hulínová (ilona.hulinova@zslogopedicka.cz) a Mgr. Jarešová (karolina.jaresova@zslogopedicka.cz)
V naší školce proběhnou testy školní připravenosti pouze pro děti evidované v tomto SPC u Mgr. Hulínové. Mgr. Jarešová si děti objedná zvlášť. V testech bude vyhodnocen i vývoj řeči. 

2. JINÉ SPC: Pokud je vaše dítě klientem jiného SPC, obraťte se na ně ohledně školní zralosti nebo vás sami k návštěvě vyzvou.

Přihlášení na testy pro děti z SPC Čimice – Mgr. Hulínová:
Je možné se zapsat ve vaší třídě u p.učitelky do 25.1. Testy proběhnou v únoru, informace budou v šatně třídy a konzultaci s výsledkem s vámi individuálně domluvíme.

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školy:

 • Znát své jméno (poznat i napsané) a příjmení, adresu bydliště
 • Umět se obléknout, poznat a uklízet své věci
 • Samostatně se stravovat
 • Poznat základní i doplňkové barvy včetně rozlišení odstínů
 • Vyjmenovat početní řadu do 10, třídit tvary, seřadit podle velikosti, rozumět pojmům více a méně
 • Vyjmenovat roční období, dny a části dne
 • Rozlišovat vpravo a vlevo, nahoru, dolů, před, za, vedle
 • Soustředit se na práci, porozumět úkolu a dokončit ho, pracovat samostatně
 • Uvolněnou rukou kreslit na velkou plochu, správně sedět a držet tužku, napodobit jednouché tvary na větší formát (A4)
 • Kreslit pastelkami, vodovkami, stříhat nůžkami, modelovat
 • Sledovat příběh, jednoduše ho vyprávět a vnámat posloupnost děje
 • Smyslové vnímání, rozlišování a paměť (především zrak, sluch)
 • Rytmizaci slabik, určit první a poslední hlásku ve slově (nejedná se o znalost písmen)
 • Rozeznat sluchem dlouhé a krátké hlásky, tvrdé a měkké hlásky (nejedná se o znalost písmen)
 • Poznat zrakem rozdíly nebo shodnosti, skládat puzzle, přiřazovat stejné tvary
 • Samostatně se vyjadřovat, gramaticky správně se správnou výslovností (případně péče logopeda)
 • Zpívat a říkat básničky, zapojit pohyb do řeči či zpěvu
 • Napodobovat pohyb, chůze do a ze schodů a střídat nohy, houpat se, házet míčem, skákat…
 • Komunikovat s vrstevníky, s dospělými, rozlišovat sociální situace, základy společenského chování
 • V přiměřených situacích se samostatně rozhodovat
 • Sledovat krátkodobý cíl a zhodnotit výsledek
 • Respektovat pravidla, počkat, požádat o pomoc, poskytnout pomoc
 • Udržet pozornost, spolupracovat aktivně ve skupině

Jsou to orientační dovednosti předškoláků s přirozeným vývojem. Ale každé dítě se vyvíjí velmi individuálně a daří se mu něco jiného, běžně nezvládá vše výše popsané. Jedná se o celkovou školní zralost, kterou zjišťujeme, co procvičovat a jak pomoci pro začátek docházky do ZŠ. Základní dovednosti, s kterými mohou pomoci rodiče, naleznete “Jak pomoci svému dítěti před nástupem do ZŠ” na https://www.msmt.cz/file/62250/. Vhodná je také publikace Diagnostika předškoláka, s kterou můžete hravou formou pracovat doma.

Další odkazy na pomůcky a informace:

Pracovní sešity, literaturu, pomůcky, psací náčiní i CD programy:
www.dyscentrum.org

Pracovní sešity v běžných knihkupectvích (Portál, Luxor):

Šimonovy pracovní listy, Předškoláci ve škole, Do školy s Tobiášem, prac.sešity Kuliferda

Vhodné hračky a pomůcky pro rozvoj dětí:
www.chytrehracky.czwww.granna.czwww.koh-i-noor.czwww.portal.czwww.mediadida.czwww.pastelka.euwww.raabe.czwww.logopediesusmevem.czwww.grada.czwww.vcelka.czwww.ucimeseradi.cz, www.kaminet.cz

Různé:
Poradenství, kurzy: 
www-pohodovarodina.cz, www.poradenstvi-kopretina.cz
Hyperaktivita, o.s.:
 www.hyperaktivita.cz
Dyspomůcky: www.dys.czwww.novak.czwww.obchodprolevaky.cz
Předšk.programy pro počítač a tablet: edice CD Chytré dítě, www.i-sen.cz, CD Pavučinka

Kontakty:

Hana Otevřelová – pedagogické poradenství
Rodinné centrum Pilné včelky, Pacajevova 30, Praha 4 – Háje
tel.: 736 754 416
www.hanaotevrelova.cz
online poradenství, e-book pro předškoláky, informace ke školní zralosti

Pedagogicko-psychologická poradna Praha 10
Jabloňová 30a, Praha 10
tel.: 778 520 567
www.ppp10.eu
spec.ped. a psychol. vyšetření, poradenství, dopor.integraci

Pražská pedagogicko-psychologická poradna 
Ohradní 20, Praha 4
tel.: 241 480 250
www.pppp.cz
pomůcky, prac.sešity, vyšetření, poradenství

Klinická logopedie
Mgr. Šárka Wagenknechtová, poliklinika Ohmova, tel. 776204615
Mgr. Petra Petrlíková, ordinace Boloňská, tel. 775377711ev. další: www.klinickalogopedie.cz

Speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči Praha 8
Mgr. Ilona Hulínovátel.: 777 769 150
www.zslogopedicka.cz
spec.ped. a logop. vyšetření, poradenství, dopor.integraci

Amblyopie – tupozrakost u dětí v předškolním věku 

Souhrn: Tupozrakost je většinou funkcionální a vzniká obvykle na podkladě bezděčného potlačování vjemu jednoho oka v těch případech, kdy by bylo vnímání obrázků z obou očí rušivé. Je to tehdy, kdy se obraz viděného předmětu na sítnici obou očí liší velikostí, zřetelností, intenzitou nebo barevností, anebo zobrazují-li se dva různé předměty, jako je tomu u šilhání.

V mnohých případech je velmi těžké rozpoznat počínající tupozrakost a tato diagnóza často překvapí rodiče až v první třídě, kdy dítě může mít problémy při psaní a čtení. A to je již velice pozdě. 

Screeningovým přístrojem Plusoptix lze vyšetřit děti již od šestého měsíce věku. Nejlépe je vyšetřit dítě v období od půl roku do dvou let. Pravidelné prohlídky zraku dětí u pediatra jsou prováděny pouze orientačně v jednom roce pak ve třech, pěti a sedmi letech věku. Vývoj vidění má svá kritická období, jedním z nich je právě i období tří až pěti let. Pozdě diagnostikované oční vady (zejména tupozrakost) můžeme ovlivnit jen velmi málo nebo vůbec ne. 

Screeningové vyšetření je možné zopakovat, zejména u hraničních výsledků vyšetření a také proto, že zrak se postupem času může ještě měnit. 

Kontakt pro vyšetření:

Mgr. Martina HAMPLOVÁ 

ORTOPTIKA Dr. Očka 

Vodičkova 39, Praha 1 

Tel. 224 152 051
www.ortoptika.com