Koncepce školy

Krédo školy: „Každý je na něco chytrý“

Vyrůstá-li dítě v ovzduší přátelství a jistoty, naučí se být rádo na světě. A právě atmosféra porozumění, jistoty, vstřícnosti a spolupráce je krédem naší mateřské školy. Poskytnout dětem citové zázemí a podmínky k rozvoji, a rodičům záruku, že je o děti dobře postaráno, je cílem naší každodenní práce.

Jsme šestitřídní škola, ale každá třída žije svým vnitřním životem. Učitelky si vedou svoje děti po celou dobu jejich návštěvy, a proto je intenzívní spolupráce s rodiči. Rodiče vtahujeme do všech aktivit a tím se snažíme o co nejužší kontakt s rodinou. Kromě čtyř běžných tříd, kde jsou děti umístěny podle věku a jedna je smíšená, máme dvě speciální třídy, kde je menší počet dětí a program včetně individuálních činností zajišťují speciální pedagogové a logoped.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu MŠ „Škola hrou“

Podporujeme rozvoj dítěte ve všech oblastech (inteligencích): tělesná, slovní, prostorová a výtvarná, logicko-matematická, hudební, osobnostní, sociálně-komunikační, sociálně-kulturní, přírodovědná.

Roční tematické bloky:

Pro všechny děti připravujeme zájmové a doplňkové aktivity podle jejich věku, zájmu a třídního programu:

V každé třídě probíhají výtvarné, hudební a pohybové činnosti a průběžné sledování vývoje dítěte. Podle toho paní učitelky rozpoznají i případné nadání dítěte nebo jeho vzdělávací a vývojové potřeby v přípravě na základní vzdělávání. 
Doplňkovou podporou v každé třídě jsou individuální speciálně pedagogické preventivní nácviky (logopedie, fyzioterapie, grafomotorika atd.), výuka češtiny a další odborné terapie, které nabízíme dětem podle jejich potřeby a vývoje (hippo, cannis). Individuálně nabízíme nad rámec tříd doplňkové programy pro předškoláky příprava na čtení Elkonin a příprava na psaní Maxík. 

Zájmové aktivity jsou nabízeny okrajově a hlavně předškolákům podle kvalifikace učitelek a zájmu rodičů i dětí např. základy hry na flétnu, seznámení s angličtinou, keramické tvoření atd. Případně další činnosti podle programu tříd, který společně domlouvají učitelky a rodiče (solná jeskyně, poznávací výlety, výukové programy, sportovní akce). 


Mateřská škola je školské vzdělávací zařízení. Kroužky zajišťují zájmové organizace např. DDM, Sokol atd.

Děti v předškolním věku se rozvíjejí přirozenou hrou. Tím, co vidí, zkouší a prožívají. Přemíra podnětů může mít stejný výsledek jako jejich nedostatek. I zábava malé děti vyčerpává, jejich připravenost na množství řízených aktivit je individuální.

Nezajišťujeme výuku externími lektory – nezaručují nám kvalitu výuky, bezpečnost a funkční komunikaci. Činnosti u nás vedou naše kvalifikované paní učitelky, které děti znají a vědí, co je zajímá, co ve svém předškolním vývoji potřebují, jak správně postupovat. Nabídka se podle tříd může lišit, ale vždy je přiměřená věku a potřebám dětí, je projednána s rodiči a probíhá v průběhu třídního programu. 
Spolupracujeme s odbornými organizacemi – ZUŠ Hostivař, SK Hostivař, Sokol, CKP Sámova, INNP atd.

Spolupráce s rodiči:

 • adaptační program pro nové děti
 • možnost účasti rodičů spolu s dítětem při činnostech v MŠ
 • možnost individuální konzultace o dítěti
 • pravidelné ukázky výchovné práce
 • zapojení do plánování programu třídy

Vzdělávání dětí v mateřské škole:

 • individuální sledování vývoje
 • poradenství k individuálnímu vývoji
 • školní speciální pedagog, logoped
 • logopedický a pedagogický asistent v každé třídě
 • výuka češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem
 • třídní vzdělávací programy
 • speciální pomůcky, interaktivní tabule, magic box
 • výukové prvky na zahradě školy
 • environmentální rozvoj a zdravý životní styl
 • pohybově stimulační program Smarty support a dětská joga
 • sportovní a kulturní akce (soutěže, divadla, akce na zahradě školy)
 • tematické třídní výlety

Příprava předškoláků v rámci programu školy:

 • vzdělávání formou hry
 • možnost testů školní zralosti
 • konzultace a beseda s rodiči
 • návštěvy okolních ZŠ
 • speciální programy – příprava na čtení a psaní (Elkonin, Maxík)

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme:

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • realizace podpůrných opatření
 • možnost individuálního vzdělávacího plánu
 • podpora pro vyrovnání vývoje dětí
 • vyhledávání a rozvoj nadání dětí
 • příprava na čtení a psaní
 • konzultace a návštěvy odborníků

Třídní vzdělávací projekty:

např. Malý zahradníček, Hudba kolem nás, Naši mazlíčci, Strom života, Čteme dětem, Z pohádky do pohádky, Cesta kolem světa, Vesmírné putování, Rok s krtkem…

Struktura tříd:

Čtyři běžné třídy jsou většinou věkově homogenní, možné výjimky jsou podle věku aktuálně zapsaných dětí. Snažíme se, aby děti docházely v mateřské škole do stejné třídy, se stejnými kamarády i paní učitelkami. Vytváříme tím přívětivější prostředí, jistotu, kamarádské vazby a kontinuální sledování vývoje před nástupem do školy. Čtvrtý rok docházky se třída doplní novými dětmi k těm, které zůstaly s odkladem školní docházky ve školce.

Program třídy oranžové, modré, zelené a žluté se odvíjí od věku dětí, v případě potřeby se ve třídě pracuje také ve skupinách nebo individuálně:

 • děti 3-4leté mají adaptační program 
 • děti 4-5leté mají rozvíjející program
 • děti 5-6leté mají předškolní program
 • děti 6-7leté mají předškolní stimulační program

Do dvou speciálních tříd (zřízené podle §16 ŠZ pro děti s kombinovanými a logopedickými vadami) jsou děti rozdělené podle věku, individuálních potřeb a vývoje. 

 • Fialová třída – děti 3 – 7 leté, adaptační, rozvíjející a indiv.předškolní program, spec.pedagogická péče
 • Červená třída – děti 4 – 7 leté, rozvíjející, předškolní a stimulační program, spec.pedagog.péče