Koncepce školy

Krédo školy: „Každý je na něco chytrý“

Vyrůstá-li dítě v ovzduší přátelství a jistoty, naučí se být rádo na světě. A právě atmosféra porozumění, jistoty, vstřícnosti a spolupráce je krédem naší mateřské školy. Poskytnout dětem citové zázemí a podmínky k rozvoji, a rodičům záruku, že je o děti dobře postaráno, je cílem naší každodenní práce.

Jsme šestitřídní škola, ale každá třída žije svým vnitřním životem. Učitelky si vedou svoje děti po celou dobu jejich návštěvy, a proto je intenzívní spolupráce s rodiči. Rodiče vtahujeme do všech aktivit a tím se snažíme o co nejužší kontakt s rodinou. Kromě čtyř běžných tříd, kde jsou děti umístěny podle věku a jedna je smíšená, máme dvě speciální třídy, kde je menší počet dětí a program včetně individuálních činností zajišťují speciální pedagogové a logoped.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu MŠ „Škola hrou“

Podporujeme rozvoj dítěte ve všech oblastech (inteligencích): tělesná, slovní, prostorová a výtvarná, logicko-matematická, hudební, osobnostní, sociálně-komunikační, sociálně-kulturní, přírodovědná.

Roční tematické bloky:

Spolupráce s rodiči:

 • adaptační program pro nové děti
 • možnost účasti rodičů spolu s dítětem při činnostech v MŠ
 • možnost individuální konzultace o dítěti
 • pravidelné ukázky výchovné práce

Vzdělávání dětí v mateřské škole:

 • individuální sledování vývoje
 • školní speciální pedagog
 • logopedický a pedagogický asistent v každé třídě
 • třídní vzdělávací programy
 • speciální pomůcky, interaktivní tabule
 • výukové prvky na zahradě školy
 • zdravý životní styl

Příprava předškoláků v rámci programu školy:

 • vzdělávání formou hry
 • možnost testů školní zralosti
 • konzultace a beseda s rodiči
 • návštěvy okolních ZŠ
 • skupinové programy: čeština pro cizince, Maxík- rozvoj grafomotoriky, Hláskař- příprava na čtení a psaní, Hypo- upevnění pozornosti

Další nabídka:

 • keramická dílna
 • hra na flétnu
 • základy angličtiny

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme:

 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • realizace podpůrných opatření
 • možnost individuálního vzdělávacího plánu
 • podpora pro vyrovnání vývoje dětí
 • vyhledávání a rozvoj nadání dětí
 • rozvoj češtiny pro děti cizinců
 • konzultace a návštěvy odborníků

Třídní vzdělávací projekty:

např. Malý zahradníček, Hudba kolem nás, Naši mazlíčci, Strom života, Čteme dětem, Z pohádky do pohádky, Vesmírné putování…

Struktura tříd:

 • Žlutá třída – děti 4-5leté, rozvíjející program
 • Oranžová třída – děti 5-6leté, předškolní program, stimulační program
 • Modrá třída – děti 3-4leté, adaptační program
 • Zelená třída – děti 3-7leté, třída smíšená s předškolním programem
 • Červená třída – děti 5-7leté, speciální třída pro děti s poruchami řeči a kombinovanými postiženími
 • Fialová třída- děti 3-6leté, speciální třída pro děti s poruchami řeči a kombinovanými postiženími